Tuesday, April 17, 2007

การบริหารจัดการตำรวจยุคใหม่

การบริหารงานของตำรวจก็เหมือนกับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องมี
การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการต่างๆให้สอดคล้องกับคามเปลี่ยนแปลง
ของโลก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้ง การบริหารงาน การปฏิบัติการ หรือ
แม้แต่การ
ให้บริการประชาชน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างๆ
โดยใ้ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยเ่พิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น